pzl-leszno.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nawigacja

Strona główna Wzory dokumentów Deklaracja członkowska do PZŁ
Email Drukuj

DEKLARACJA

CZŁONKOWSKA DO KOŁA ŁOWIECKIEGO

 

.............................................................

(nazwa i siedziba koła)

 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Koła Łowieckiego .........................

.................................................................................................................................,

(nazwa i siedziba koła)

które będzie moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*).

 

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego jestem od dnia ...................... i właściwym z uwagi na miejsce stałego zamieszkania jest dla mnie Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe*), selekcjonerskie*), sokolnicze*).

3. a) nie jestem członkiem innego koła łowieckiego*)

b) jestem członkiem koła łowieckiego:*)

- ....................................., które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)

- ....................................., które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)

- ....................................., które jest moim kołem macierzystym*) niemacierzystym*)

4. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących w Związku oraz kole łowieckim, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej; regularnie uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujące opłaty w kole oraz wywiązywać się z pozostałych obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz uchwał koła.

 

*) niepotrzebne skreślić


 

Moje dane personalne są następujące:

Imię (imiona) i nazwisko: .............................................................................................

Imiona rodziców: ..........................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................

Obywatelstwo: ..............................................................................................................

Adres stałego zamieszkania: .......................................................................................

......................................................................................................................................

Wykształcenie i wykonywany zawód: ...........................................................................

Numer telefonu kontaktowego: .....................................................................................

Nr NIP: .......................................... Nr pesel: ................................................................

 

..............................., dnia ............................

 

...........................................

(podpis czytelny)

Załączniki:

1. Zaświadczenie właściwego zarządu okręgowego

o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim i posiadanych uprawnieniach.

2. Kserokopia dokumentu tożsamości.

3. ............................................................

______________________________________________________________________

DECYZJA

ZARZĄDU KOŁA ŁOWIECKIEGO

..................................................................................................

(nazwa i siedziba koła)

Uchwałą Zarządu Koła Łowieckiego ..............................................................................

(nazwa i siedziba koła)

z dnia ...................................................., nr .................................................................

postanowiono przyjąć ...................................................................................................

(imię i nazwisko)

w poczet członków koła jako koła macierzystego*) niemacierzystego*).

 

Za Zarząd

..........................................................

 

 

Pobierz

 

Aktualny czas

SONDA

Czy podoba Ci się projekt flagi PZŁ ? (Projekt w dziale Aktualności)
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Nasze zdjęcia

pru12fot.blud..JPG